આયુર્વેદ અને પંચકર્મ ક્લિનિક

Facilities : Panchkarma, Basti chikitsa, shirodhra, nasya, Agnikarma, Ayurvedic Beauty treatment, Weightloass clinic, Raktamokshana, Garbha sanskar, Suvarna Prasan

ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ : પંચકર્મ, બસ્તી ચિકિત્સા, શિરોધારા, નસ્ય, આયુર્વેદીક સૌંદર્ય ચિકિત્સા, વેઇટ લોસ ક્લિનિક, ગર્ભ સંસ્કાર, સુવર્ણપ્રાશન

Vd. Mamta V. Patel

B.A.M.S. , M.E.T.C.

Ayurveda consultant &  Physician

આયુર્વેદ કન્સલટન્ટ & પંચકર્મ ફિઝિશિયન

Time : 10:00 AM to 12:00 noon

(Prior Appointment must)

(એપોઇટમેન્ટ જરૂરી)

📞7383236396

For appointment call 9409604406

Thursday and Sunday closed