Competitive exam coaching classes:

  • DGVCL
  • MGVCL
  • PGVCL
  • UGVCL
  • GETCO

વિદ્યુત સહાયક (જુ. ઇલે.) એડમિશન ચાલુ (કુલ જગ્યા ૭૬૦ પોસ્ટ)

Er. Rajan Kumar (M.Tech, MBA)

📞8849135084

Address : Plot no. 481/1, gh 2 circle, sec 2, Gandhinagar, gujarat, india